Công trình gồm phần chính sử nghiên cứu Nam Bộ trong lòng VN trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nghiên cứu lịch sử chiến tranh chống Khmer Đỏ; phần phụ lục gồm 10 đề tài nhánh, 2 tập phụ lục tư liệu, 2 tập lịch sử biên niên.

Toàn bộ công trình dày 4.300 trang, là kết quả làm việc tập thể của 13 thành viên và 16 cộng tác viên thuộc nhiều lĩnh vực khoa học xã hội từ cuối năm 2002 đến nay. Kết quả, phần Nam Bộ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đạt 92,53/100 điểm, xếp loại xuất sắc; phần Lịch sử chiến tranh chống Khmer Đỏ xâm lược đạt 84,46/100 điểm, xếp loại khá.

Dự kiến, công trình sẽ được Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản vào cuối năm 2010.

T.Nhàn