Không chỉ gây ô nhiễm nội bộ, dòng kênh này đổ thẳng nước ô nhiễm ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Như vậy, ngoài dòng chính liên tục bị xả rác thải và nước thải, hằng ngày, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè còn tiếp nhận tải lượng ô nhiễm khá lớn từ các tuyến kênh nhánh.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt 9 tháng đầu năm 2012 của Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM, nồng độ COD kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè vượt chuẩn cho phép từ 1,3 - 2,5 lần, BOD5 vượt từ 1,04 - 2,08 lần, coliform vượt từ 130 - 210 lần.
Tin-ảnh: K.Minh