Các Phó Thủ tướng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về những quyết định của mình.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) hằng năm và dài hạn của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của các vùng, các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan ngang bộ, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91; trực tiếp làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực, trực tiếp phụ trách theo dõi chỉ đạo và xử lý các công việc trong khối kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo)...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm phụ trách các lĩnh vực ngoại giao và quan hệ đối ngoại; kinh tế đối ngoại, công tác biên giới và các vấn đề biển Đông – hải đảo; các vấn đề nhân quyền...

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phụ trách chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; cải cách tư pháp gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương; trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải theo dõi, chỉ đạo xử lý các công việc trong khối kinh tế ngành (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo)...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân theo dõi, chỉ đạo xử lý các công việc trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề; KHCN, sở hữu công nghiệp, công nghệ cao; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch, TDTT...

T.An