Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Chủ trì, chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của QH, Ủy ban TVQH, đồng thời trực tiếp phụ trách một số công việc: Tổ chức và nhân sự;  trực tiếp chỉ đạo, chủ trì và phối hợp triển khai cuộc bầu cử, chuẩn bị nhân sự cấp cao của QH, chủ trì phiên họp QH, bầu và phê chuẩn nhân sự các cơ quan Nhà nước…

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: Chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo… Trực tiếp theo dõi công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Đối ngoại…

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, tiền tệ, ngân hàng, kiểm toán... Trực tiếp theo dõi công tác của Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường; Kiểm toán Nhà nước…

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ và hằng năm của QH, Ủy ban TVQH. Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng pháp luật về lĩnh vực hình sự, dân sự, tư pháp, tổ chức bộ máy Nhà nước…

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn: Chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát thực hiện pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chủ trì, phối hợp, xem xét việc có liên quan đến vấn đề chiến tranh và hòa bình, ban bố về tình trạng khẩn cấp; tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Trực tiếp theo dõi công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đối ngoại quân sự - an ninh.

H.Hiếu