Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra sôi động, mạnh mẽ, phong phú...
Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước mong muốn các văn nghệ sĩ phát huy cao độ trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sĩ - chiến sĩ, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa nước nhà, hình thành nhân cách con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
L.Duy