Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt

Tin mới

23/08/2001 00:00

(TTXVN)- Từ ngày 13-8 đến ngày 22-8, tại thủ đô Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX).

Hội nghị đã thảo luận và ra Nghị quyết thông qua toàn văn Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, giao Bộ Chính trị căn cứ các bản trình bày ý kiến của Bộ Chính trị và ý kiến thảo luận tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Trung ương để hoàn chỉnh và ban hành Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Các quy chế được hội nghị thông qua được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có sự kế thừa, tiếp thu những nội dung hợp lý và khắc phục những thiếu sót, nhược điểm của Quy chế làm việc của các khóa trước, bổ sung, phát triển và cụ thể hóa nhiều nội dung mới để làm rõ thêm bằng các quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ công tác và phương pháp công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm bảo đảm thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm giữ gìn kỷ luật của Đảng.
Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện nhất quán tư tưởng chỉ đạo: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng đất nước gắn liền với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương lần này có sự đổi mới trong việc sẽ dành nhiều thời gian để xem xét kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Hội nghị đã bàn và thông qua nhiều quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn, phương thức công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận đề án Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Hội nghị đã phân tích sâu sắc những mặt tích cực và những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của tình hình qua thực tiễn sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, phải tập trung sức thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001, năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, vì bên cạnh những thuận lợi đang có không ít khó khăn và nhiều vấn đề mới phải giải quyết, đồng thời cần theo dõi chặt chẽ, quan tâm việc phòng và chống thiên tai. Triển khai ngay việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với cải cách hành chính Nhà nước, triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp chống tham nhũng đã quyết định trong Nghị quyết Đại hội IX, trước mắt xử lý những vụ tham nhũng đang nổi lên với tinh thần thẳng thắn, công minh, để người có khuyết điểm phải được phê bình, chịu kỷ luật, người có tội phải bị xử tội, bất kể họ là ai; giải quyết những bức xúc về các tệ nạn xã hội, các sản phẩm văn hóa đồi trụy đang lan tràn ngoài xã hội.
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI