Mục tiêu của sự phối hợp là góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương với MTTQ cùng cấp… trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của nhà nước và xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại lễ ký nghị quyết liên tịch Ảnh: QUANG HIẾU
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại lễ ký nghị quyết liên tịch Ảnh: QUANG HIẾU

Theo nghị quyết, MTTQ sẽ giám sát việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng nông thôn mới; giám sát quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới, phường - thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh…

T.Dũng