Theo Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Văn Quận, năm 2016, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; ý thức trách nhiệm, tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt khi còn biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Kết quả phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng vẫn phức tạp và nghiêm trọng; các hành vi tham nhũng tiềm ẩn, có tổ chức chặt chẽ khó phát hiện, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành...


Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo và xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển TP; chú trọng cả phòng và chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần kiên quyết, kiên trì, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện những vấn đề trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp; các cấp ủy dành thời gian thỏa đáng để đánh giá khách quan, sâu sắc với tinh thần tự phê bình cao về kết quả thực hiện, nhất là những hạn chế, yếu kém và phân tích sâu những nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực ngành do mình phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình, tiếp thu phê bình... Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân...

Bài và ảnh: Bảo Nghi