Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực hiện nay của Phòng Tư pháp các quận - huyện gồm: chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ…

H.Quý