Đến nay đội ngũ giáo viên đã lên đến 12 người, đã xóa mù cho 300 người khiếm thị bằng chữ Braille. Đặc biệt hội đã tổ chức 2 lớp vừa dạy nghề, vừa dạy chữ tập trung cho 40 em  từ 9 - 15 tuổi.