Sức mạnh đồng bào

Tin mới

01/09/2014 23:11

Vào ngày này của 69 năm trước (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại sự kiện lịch sử trọng đại này, Hồ Chủ tịch đã gọi dân tộc Việt Nam bằng 2 tiếng “đồng bào” thân thương, qua đó thể hiện tư tưởng nhất quán của Người: Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nếu tính từ ngày Tổng bộ Việt Minh ra Lời hiệu triệu quốc dân đồng bào (14-8-1945) đến khi các địa phương cuối cùng giành chính quyền về tay nhân dân (27-8-1945) thì thời gian chỉ vỏn vẹn trong 2 tuần. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam độc lập ra đời ngoài nguyên nhân vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đó là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng còn do chính sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, đã nói: “Chúng ta đã lập nên một chính thể dân chủ cộng hòa. Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng có trong lịch sử nước ta. Vì sao có cuộc thắng lợi đó? Một phần là vì tình hình quốc tế thuận lợi cho ta. Nhất là vì lực lượng của toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

69 năm trôi qua, bài học lớn của cách mạng Việt Nam, để “đập tan xiềng xích của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân” chính là Đảng ta đã biết nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân. Bài học ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Dù vậy, thực tế hiện nay cho thấy đã xuất hiện ngày càng nhiều những biểu hiện, những vấn đề bất cập làm ảnh hưởng không nhỏ đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên; là tình trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm dân chủ diễn ra ở nhiều nơi, nhất là cơ sở..., gây bất bình trong nhân dân; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh và 45 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch không chỉ đơn thuần là tổ chức lễ kỷ niệm mà là dịp để nhìn lại lịch sử và tôn trọng lịch sử.

Đoàn kết là tâm nguyện lớn nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt, trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ là một bộ phận của nhân dân, sự nghiệp cách mạng sẽ không thành công nếu không có sự hưởng ứng của nhân dân”.

Vậy nên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, dù là khắc phục khó khăn kinh tế hay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, chìa khóa vạn năng vẫn là sức mạnh của toàn dân tộc, của đồng bào cả nước. 

Lê Trường
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI