Như vậy, sau khi nho được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào tháng 2-2012, nay tỉnh Ninh Thuận có thêm 2 loại nông sản được bảo hộ nhãn hiệu. Đây là địa phương có diện tích trồng 3 loại nông sản nói trên lớn nhất nước. Cụ thể: táo 1.107 ha, sản lượng trên 37.000 tấn/năm; tỏi 216 ha, sản lượng gần 1.600 tấn/năm; nho xấp xỉ 2.200 ha, sản lượng gần 40.000 tấn/năm.

Táo Ninh Thuận được bảo hộ nhãn hiệu tập thể
Tin-ảnh: L.Trường