Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đánh giá cao kết quả đạt được của các địa phương vùng Tây Nam Bộ trong năm qua, dù trong bối cảnh kinh tế chung của đất nước và thế giới gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, vẫn còn yếu kém và tồn tại nên chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của vùng; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vùng trọng điểm chưa được đầu tư xứng tầm để tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng…
“Những vấn đề cần tập trung trong năm 2012 là các địa phương nỗ lực thực hiện các quyết sách của Chính phủ giao trên tinh thần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; rà soát các quy hoạch về giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản, nông thôn mới…” - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.
H.Quang