Hai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng một số cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu được mời dự hội nghị để truyền đạt nội dung nghị quyết.

Theo TTXVN, tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là văn kiện hết sức quan trọng của Trung ương. Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết và đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến quán triệt nội dung nghị quyết. Theo Tổng Bí thư, điểm mới, quan trọng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết lần này là  trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình sẽ có bước xin ý kiến của các cán bộ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trung ương Đảng xác định đây là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần triển khai thực hiện thành công nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn qua hội nghị này, các nguyên lãnh đạo cấp cao hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của nghị quyết; cùng thống nhất với Trung ương quyết tâm, tư tưởng, chỉ đạo, những nội dung cơ bản của nghị quyết, tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng.

D.Quốc