Thủ tướng mong đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cùng chung sức, chung lòng, tham gia đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Theo TTXVN, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội bày tỏ vui mừng về những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng đối với đồng bào Công giáo. Tổng Giám mục bày tỏ nguyện vọng của Giáo hội tham gia đóng góp vào công tác giáo dục, y tế, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa hai lĩnh vực này của Đảng và Nhà nước.
. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thủ tướng hoan nghênh Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về thăm đất nước, ghi nhận tình cảm và những điều tâm huyết của thiền sư đối với Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Khẳng định sự gắn bó và những đóng góp của Phật giáo đối với dân tộc.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nêu một số suy nghĩ về sự gắn bó của Phật giáo với dân tộc, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng đời sống văn hóa tâm linh. Thiền sư mong Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm phát huy những giá trị văn hóa của đạo Phật trong xây dựng nếp sống văn hóa ở con người và đời sống văn hoá ở cơ sở.

N.M.T