Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều biện pháp thúc đẩy tiến độ cắm mốc trên thực địa để hoàn thành công tác này trước tháng 6 năm nay, đồng thời khởi động ngay việc xây dựng các văn kiện pháp lý liên quan nhằm hoàn thành dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào vào năm 2014. 

B.Diệp