Tuy nhiên, UBND TP chỉ đạo việc tổ chức đi tham quan, học tập ở nước ngoài phải gắn với phục vụ triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của TP giai đoạn 2006-2010. Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân TP) là cơ quan được giao chủ trì thực hiện chương trình này. Mức kinh phí được quy định cụ thể: 50% từ nguồn ngân sách quận huyện hỗ trợ và 50% kinh phí của nông dân.
L. Kiệt