Tọa đàm đã làm rõ thêm ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, chịu đựng mọi gian khổ, khó khăn nhưng vẫn thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần nhân đạo sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chiều cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TPHCM - dấu ấn phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn những năm 1920”. Tọa đàm đã đề cao vai trò của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn; đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TPHCM.
Ph.Anh