Ban Dân tộc có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Do chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc sang Ban Dân tộc, UBND TP cũng quyết định đổi tên Ban Tôn giáo và Dân tộc thành Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

V.Lê