Theo nghị định này, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Mức hưởng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng được tính trên cơ sở mức thu nhập do người tham gia BHXH lựa chọn, nhưng mức thu nhập tháng đóng không thấp hơn mức lương tối thiểu chung; cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Với người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Mọi công dân có thể tham gia góp ý qua website Chính phủ tại địa chỉ http://www.chinhphu.vn

N.Quyết