Theo đó, đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm: đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; đất trồng cây hằng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; đất làm muối; đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho một số đối tượng như hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp...

Thông tư cũng quy định giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hằng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

H. Thành