Nội dung nghị quyết là tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật ATGT đến các cấp công đoàn (CĐ), cán bộ đoàn viên và người lao động; vận động CNVC-LĐ, đoàn viên trong cả nước gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự ATGT, coi đó là tiêu chuẩn để xem xét thi đua của cá nhân, tập thể trong việc xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh và phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Tổng LĐLĐ VN có trách nhiệm vận động đoàn viên và CNVC-LĐ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các khóa học thi lấy giấy phép lái xe mô tô cho đoàn viên CĐ. CNVC-LĐ phải có trách nhiệm vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện. Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ hỗ trợ một phần kinh phí và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu về ATGT cho Tổng LĐLĐ VN.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Cù Thị Hậu nhấn mạnh: Hàng triệu CNVC-LĐ trong cả nước gương mẫu và tự giác chấp hành luật lệ giao thông, đồng thời vận động người thân trong gia đình làm theo thì tình hình sẽ có chuyển biến đáng kể và có tác dụng lôi kéo toàn xã hội.

T.Hà