Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quát triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết).

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu nêu rõ: Hội nghị để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức để lãnh đạo chủ chốt từ trung ương tới cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình học tập, nghiên cứu Nghị quyết cần nhận thức đầy đủ rằng việc xây dựng Đảng phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng. Đây là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, việc làm thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn tự đấu tranh, chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực; khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.

Tổng Bí thư dẫn ví dụ từ khi đổi mới đến nay, Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, có những lúc Đảng công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Điều đó thể hiện bản lĩnh, sự cầu thị, tính lành mạnh của một đảng cách mạng chân chính.

“Cần nhận rõ rằng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng và chế độ ta” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả; tránh thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

“Không phải là “đóng cửa” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khẳng định tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm” - Tổng Bí thư lưu ý.

Phải nắm chắc tình hình

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt. Tránh tình trạng triển khai rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm.

Bảo Trân