Ngoài công tác tuyên truyền, UBND huyện Tây Trà phải tăng cường lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tổ chức truy quét, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép hiện nay trên địa bàn huyện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10-4.
N.Hà