Máy bay Nga viện trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12 ở Khánh Hòa

Kỳ Nam - Tấn Nguyên