Ngày 30-8, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh đã ban hành công văn về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và phế liệu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Văn bản số 736/UBND-KT ngày 21-02-2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương ra công văn về công tác quản lý chất thải rắn - Ảnh 1.

Bình Dương đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động  thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và phế liệu. Cùng với đó, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP tổ chức rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích; xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tố chức, địa phưong để xảy ra các sai phạm.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng kho bãi, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động của các ngành nghề kinh doanh phế liệu và thu gom chất thải.

Công văn nhấn mạnh: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương để xảy ra vi phạm về sử dụng đất sai mục đích xây dựng kho, bãi nhà xưởng trái phép và các vi phạm về chôn lấp chất thải.

Thảo Nguyễn