Hôm nay ngày 17-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ.

Bộ Chính trị họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo quan trọng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị ngày 15-5 - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương báo cáo chính trị, đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đề cương náo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội sáng 16-5, dự kiến họp đến 18-5. Hội nghị xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Bàn thảo về đề cương các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

D.Ngọc