Những năm qua, số người tham gia các trang mạng xã hội (MXH) phát triển bùng nổ ở nước ta. Việc sử dụng các trang MXH với động cơ tốt đang đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, giáo dục và phục vụ tích cực đời sống xã hội.

Gây tâm trạng mơ hồ

Tuy nhiên, các thế lực thù địch cũng đang triệt để lợi dụng những trang MXH để cấu kết các đối tượng thù địch trong và ngoài nước nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng và nhà nước ta, chia rẽ nhân dân với Đảng, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu cáo, bôi đen chế độ nhằm từng bước thúc đẩy "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta để thực hiện âm mưu chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện điều đó, các thế lực thù địch tích cực lan truyền những thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật; hoặc có một phần sự thật nhưng chưa được kiểm chứng nhằm làm cho tình hình an ninh chính trị nước ta rối ren. Đồng thời, với chiêu bài "chống tham nhũng", "bảo vệ tự do", "dân chủ", "nhân quyền"; đưa ra những lời hứa mị dân để gây tâm trạng mơ hồ, mất cảnh giác, cả tin của một số người; từ đó lôi kéo, kích động những lực lượng xấu trong xã hội để chống phá Đảng, nhà nước.

Chủ động chống tin độc, tin xấu - Ảnh 1.

Ngày 29-6, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Phạm Văn Điệp (ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi phát tán các bài viết xuyên tạc đường lối của Đảng, nhà nước. (Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp)

Các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng một số cá nhân thoái hóa, biến chất để thành lập các hội, nhóm... đăng tải, phát tán thông tin xấu, phản động; lập ra nhiều trang, nhiều tài khoản để đăng những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị ở Việt Nam nhưng núp dưới những tên gọi khiến người đọc lầm tưởng là trang của những người yêu nước, làm họ mất sự đề phòng. Thực tế đã không ít người, có cả cán bộ - Đảng viên, bị chúng mua chuộc, lôi kéo trong việc chống phá Đảng, nhà nước.

Trong những năm qua, Đảng ta đã nêu rõ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Một trong những văn bản quan trọng thể hiện điều đó là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X chỉ rõ: "Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, nhà nước ta, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến...".

7 giải pháp đồng bộ

Để triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và trên các trang MXH nói riêng, nhìn từ thực tiễn cho thấy các ban, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương phải tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên tham gia cuộc đấu tranh này. Thứ hai, triệt để sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tăng cường đấu tranh trực diện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội nhằm làm cho quần chúng nhân dân nhận rõ bản chất của sự việc.

Thứ ba, ngành Tuyên giáo cần định hướng kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi có cơ sở phân tích, làm rõ những luận cứ, chứng cứ để minh chứng được các thông tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật, giúp quần chúng có nhận thức đúng sau khi có những thông tin sai trái, thù địch lan truyền trên MXH.

Thứ tư, các địa phương thành lập lực lượng đấu tranh chống các thông tin sai trái, thù địch với các thành viên từ lực lượng tuyên giáo, quân đội, công an, thông tin truyền thông. Lực lượng này có nhiệm vụ phát hiện những thông tin có quan điểm sai trái, thù địch để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo giải pháp đấu tranh ngăn chặn. Thứ năm, ngành giáo dục phát động học sinh, sinh viên tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và hiến kế giải pháp đấu tranh.

Thứ sáu, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho thành viên, hội viên biết tính nguy hại của các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch và giải pháp đấu tranh ngăn chặn. Thứ bảy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong đoàn viên và thanh niên thực hiện cuộc vận động "Nói không với việc chia sẻ những thông tin quan điểm sai trái, thù địch và kiên quyết đấu tranh phản bác trên các trang MXH". 

Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các Đảng viên đều tốt”. HỒ CHÍ MINH

Từng bước đẩy lùi suy thoái

Cũng như Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Nghị quyết Trung ương 9 khóa X nêu rõ: "Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Chủ động phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng".

Trần Văn Bình