Ngày 27-3, UBND TP Đà Nẵng cho hay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP đã kí ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-4 và thay thế quyết định trước đó đã ban hành vào ngày 30-11-2017. 

Theo quyết định này, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật đất đai thì được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP Đà Nẵng quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật

Đà Nẵng có quyết định mới về bồi thường khi thu hồi đất - Ảnh 1.

Quyết định mới của Đà Nẵng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-4

Giá đất để tính bồi thường theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP quyết định tại thời điểm thu hồi đất. UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan trình UBND TP quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể.

Đối với người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc bồi thường khi thu hồi được quy định như sau: Khi nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 3, điều 100 của Luật đất đai và điều 18 của Nghị định số 43/2014 mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại điều 101 và điều 102 của Luật đất đai, các điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43 thì được bồi thường về đất.

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải toả, khi di chuyển đến nơi ở mới được bồi thường chi phí di chuyển là 10 triệu đồng/1 hộ gia đình. Tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh đang sử dụng đất hợp pháp khi nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt.

Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ  ở mới được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với trường hợp hộ có 6 nhân khẩu trở xuống hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/tháng.

Trường hợp trên 6 nhân khẩu thì hỗ trợ thêm cho mỗi nhân khẩu tăng thêm là 500.000 đồng/người/tháng. Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế được hỗ trợ tiếp 6 tháng tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà ở.

B.Vân