Trước ngày khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trả lời báo chí về ý nghĩa của Đại hội XIII đối với tương lai đất nước, những điểm mới nổi bật trong nội dung Văn kiện trình Đại hội.

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

- Ông VÕ VĂN THƯỞNG: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực sáng tạo nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, có nhiều dấu ấn nổi bật. Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao (GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6%/năm). Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 3%.

Đại hội XIII của Đảng xác định tầm nhìn xa - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trả lời báo chí Ảnh: THẾ DŨNG

Đáng chú ý, chúng ta đã kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có kết quả tích cực, nhất là đại dịch Covid-19. Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Về vai trò, ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng đối với tương lai phát triển của đất nước, dân tộc, thưa ông?

- Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những điểm mới nổi bật trong nội dung Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này là gì, thưa ông?

- Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện; quát triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ; sự đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sự kết hợp trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Về nhận thức, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã phân tích, đánh giá, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Về tầm nhìn, dự thảo Văn kiện đã cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất của tình hình trong nước và thế giới, phân tích, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình và xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới, tạo cơ sở cho việc xác định các mục tiêu phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, dự thảo Báo cáo chính trị lần này dành ra một mục riêng là quan điểm chỉ đạo với 5 nội dung quan trọng, có bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung của các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ đại hội. Đặc biệt, đã nhấn mạnh không chỉ "kiên định và vận dụng" mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định phải "khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam"...

Xin ông cho biết về công tác tuyên truyền để người dân trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế có đầy đủ thông tin kịp thời về Đại hội XIII của Đảng?

- Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên chỉ đạo triển khai, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thành lập và đưa vào hoạt động từ tháng 10-2020 trang điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII" với 6 thứ tiếng: Việt, Anh, Nga, Trung, Pháp, Tây Ban Nha. Đã khai mạc và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng; tổ chức tốt việc trưng bày sách, báo sẵn sàng phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trên báo chí trong và ngoài nước một cách nhanh chóng, sinh động và hiệu quả. 

Ngày 24-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã chủ trì buổi gặp mặt của Quân ủy Trung ương với đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu tham dự đại hội khi nêu ý kiến phải đúng đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thể hiện sự thống nhất cao về những vấn đề cần quan tâm liên quan đến Đảng, Nhà nước, quân đội; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đặc biệt là vai trò nêu gương, tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội...

V.Duẩn

Những điểm mới của quy chế làm việc và bầu cử

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 tới ngày 2-2-2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Tham dự có 1.587 đại biểu đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương mời các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... dự Đại hội XIII.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - trong tổng số 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong số 1.587 đại biểu có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (67,32%); 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (4,47%); 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị (99,49%); có 222 đại biểu nữ (13,99%); 175 đại biểu là người dân tộc thiểu số (11,03%); 57 đại biểu dưới 40 tuổi (3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi.

Quy chế bầu cử Đại hội XIII có bố cục gồm 5 chương, 24 điều và có một số điểm mới cơ bản. Theo đó, quy định cụ thể trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp và việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của Đoàn Đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy chế làm việc của Đại hội XIII gồm 6 chương 16 điều (tăng 1 điều so với Quy chế làm việc Đại hội XII) và cũng có một số điểm mới cơ bản. Đó là, quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự đại hội. Quy định rõ hơn trách nhiệm của trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các Ủy viên Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu. Quy chế cũng quy định nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; về thực hiện phòng chống dịch bệnh, trong đó có phòng chống dịch Covid-19.

Văn Duẩn - Thế Dũng

Bảo Trân - Phạm Dương ghi