xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

VĂN DUẨN

Đại hội XIII của Đảng đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước

Sáng 27-3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy…, cùng hơn 959.000 cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

Kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - cho biết thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3- của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, ngày 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển. 

Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - trình bày chuyên đề tại hội nghị Ảnh: NHẬT BẮC

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ. 

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Qua đó phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Theo ông Võ Văn Thưởng, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ "Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần". Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII.

Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - trình bày chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, nhìn toàn cục, 2 nội dung bao trùm và xuyên suốt nhất đối với báo cáo chính trị là khẳng định một cách đầy đủ, toàn diện nhất vai trò lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thứ 2 là nội dung "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới.

Báo cáo Chính trị Đại hội XIII khẳng định chiến lược phát triển tổng thể của đất nước trong những năm tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu thường xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh muốn huy động, phát huy mọi nguồn lực phát triển phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Khẳng định 3 nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu: Vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng gắn bó chặt chẽ với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Sau khi nói về mục tiêu tổng quát được khái quát từ chủ đề Đại hội XIII, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 là phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định 12 định hướng chiến lược bao quát những vấn đề phát triển của đất nước trong 10 năm tới. Cùng với 12 định hướng, theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội XIII đã quyết nghị tập trung thực hiện mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá.

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm có việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…

Theo chương trình, trong 2 ngày 27 và 28-3, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề. 

Không sửa đổi điều lệ Đảng

Tại hội nghị, chiều 27-3, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã truyền đạt, quán triệt chuyên đề tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Phạm Minh Chính, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được trung ương và cấp ủy các cấp triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, cần tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Về tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, ông Phạm Minh Chính khẳng định Điều lệ cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo của Đảng và sát với tình hình thực tế cách mạng của đất nước ta. Vì vậy, trước mắt Đại hội XIII vừa qua không đặt vấn đề sửa đổi điều lệ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo