(Infographic) - BIDV dưới triều đại của ông Trần Bắc Hà  - Ảnh 1.
Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Hy