[Infographic] Chân dung ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh vừa bị bắt - Ảnh 1.
A.Thanh - N.Dung - H.Thanh