[Infographic] Hai ca nhiễm Covid-19 gồm 416 và 418 đã đi những đâu? - Ảnh 1.
[Infographic] Hai ca nhiễm Covid-19 gồm 416 và 418 đã đi những đâu? - Ảnh 2.
A.Thanh