[Infographic] Nhiệm vụ cụ thể của 16 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM khóa XI - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất phân công các nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác. Theo đó:

Nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường gồm 7 người do ông Lê Hòa Bình làm nhóm trưởng. 

Nhóm Kinh tế gồm 12 người do bà Phan Thị Thắng làm nhóm trưởng. 

Nhóm Văn hóa – xã hội gồm 10 người do ông Phan Nguyễn Như Khuê làm nhóm trưởng. 

Nhóm Quốc phòng – an ninh gồm 10 người do ông Lê Thanh Liêm làm nhóm trưởng. 

Nhóm Xây dựng Đảng gồm 11 người do ông Nguyễn Hồ Hải làm nhóm trưởng. 

Nhóm Mặt trận – Đoàn thể gồm 8 người do ông Nguyễn Hữu Hiệp làm nhóm trưởng.

Đối với việc phân công Thường trực Thành ủy phụ trách nhóm công tác, ông Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung và theo dõi chỉ đạo nhóm Quốc phòng - An ninh. 

Ông Trần Lưu Quang chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Xây dựng Đảng. 

Ông Nguyễn Thành Phong chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường, nhóm Kinh tế.

 Bà Nguyễn Thị Lệ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Văn hóa - Xã hội. 

Ông Nguyễn Hồ Hải chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Mặt trận – Đoàn thể và phụ trách công tác dân vận của Đảng.

Đồ họa: Nguyên lâm