Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

[Infographic] Thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày ai cũng phải biết - Ảnh 1.
A. Thanh