Bọn xâm lược có máy bay, đại bác, xe tăng các cỡ còn ta chủ yếu chỉ có vũ khí thô sơ. Không kể số vũ khí bom đạn, tiền bạc mà đế quốc Mỹ đã giúp cho thực dân Pháp khôi phục lại sự thống trị thực dân trong 9 năm (1945-1954). Riêng Mỹ đã đổ xuống đất nước Việt Nam 15,5 triệu tấn bom đạn và 72 triệu lít chất độc da cam, tiêu phí hết 394 tỉ USD; huy động lần lượt đến 3 triệu binh sĩ tham chiến, kể cả quân đội chư hầu của Mỹ.

Dư luận thế giới tin chắc Việt Nam không thể chống lại quân Mỹ và chư hầu với vũ khí nhiều, hiện đại và sẽ là thuộc địa của đế quốc Mỹ.

Sự thật không như vậy, đến ngày 30-4-1975 không còn một lính Mỹ nào ở Việt Nam. Dân tộc ta đã đại thắng, đánh bại cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - hai đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới. Toàn thế giới vô cùng ngưỡng mộ, hết lời ca ngợi dân tộc ta. Sức mạnh của Việt Nam không những ở vũ khí, mà còn là đoàn kết toàn dân do Mặt trận Việt Minh, thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, chủ trương. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là Hội nghị Trung ương Đảng đầu tiên họp trong nước, do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp triệu tập và lãnh đạo (từ ngày 10-5-1941 đến 19-5-1941).

Tại hội nghị lịch sử này, Hồ Chủ tịch cho rằng "hễ là người Việt Nam thì ai cũng có lòng yêu nước, ghét giặc" nên ngay sau khi thành lập Đảng, Người đã đề ra chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh - một hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống đế quốc. Góp ý kiến về đường lối, chủ trương của Đảng thời kỳ 1936-1939, Người đã bổ sung vào tên gọi Mặt trận thành Mặt trận dân tộc, dân chủ rộng rãi không những chỉ có nhân dân lao động mà gồm cả giai cấp tư sản dân tộc và nhắc nhở phải hết sức tránh để họ ở ngoài mặt trận. Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động đồng thời là Đảng của dân tộc.

Ngay sau khi về đến Cao Bằng cuối tháng 1-1941 (sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước), Hồ Chủ tịch đã thành lập Mặt trận Việt Minh theo đúng truyền thống của ông cha ta từ bao đời, đoàn kết muôn người như một mà Người vẫn gọi là đoàn kết toàn dân, không bỏ sót ai. Với đoàn kết toàn dân, Mặt trận Việt Minh đã tạo nên sức mạnh không kẻ thù nào đánh bại nổi, kể cả bè lũ thực dân đế quốc. Mặt trận, với đoàn kết toàn dân, đã làm nên Cách mạng Tháng Tám và phải có Cách mạng Tháng Tám mới có Nhà nước Dân chủ Cộng hòa.

Chúng ta càng hiểu sâu xa rằng sau nhiều cuộc họp có Hồ Chủ tịch dự đều được kết thúc với bài hát "Kết đoàn" do Người chỉ huy, nội dung vẫn là nhắc nhở mọi người đoàn kết:

Kết đoàn chúng ta là sức mạnh.

Kết đoàn chúng ta là sắt gang.

Đoàn kết ta bền vững.

Dù sắt hay là gang, mà sắt với gang còn kém bền vững... 

Thái Duy (nhà báo lão thành)