Khánh Hòa: Sau bão chỉ còn nước mắt

Kỳ Nam - Tấn Nguyên