Theo đó, với 13 nội dung yêu cầu thực hiện, UBND tỉnh Kiên Giang xác định, rà soát 4 nội dung đã thực hiện và thực hiện một phần, 7 nội dung giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

Kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2017 - Ảnh 1.

Một góc huyện đảo Phú Quốc

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (đặc biệt là huyện Phú Quốc) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện các văn bản UBND tỉnh chỉ đạo trước đây, không để tình trạng sai phạm tái diễn, như: Chấm dứt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất sạch không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là đối với rừng phòng hộ và Vườn Quốc gia Phú Quốc; đôn đốc và có biện pháp cần thiết yêu cầu chủ đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất rừng, lập phương án trồng rừng thay thế; tiến hành thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng thay thế làm cơ sở cho các chủ đầu tư tổ chức trồng hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính thu nộp ngân sách nhà nước đối với Công ty CP Sài Gòn Sovico số tiền sai phạm xác định là hơn 17,7 tỉ đồng. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền gần 724 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành trong tháng 9-2020.

Trong tháng 6 và tháng 9, Cục Thuế tỉnh phải áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật về thuế để thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 1.570 tỉ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hơn 2,6 tỉ đồng tiền nợ đọng thuế tài nguyên và hơn 1,3 tỉ đồng tiền nợ đọng phí bảo vệ môi trường…

Kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017), đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được nêu ở kết luận 602, gồm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và các Chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc huyện Phú Quốc, Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc.

Thời gian kiểm điểm từng tập thể, cá nhân được diễn ra từ tháng 6 và tháng 7 tới.

ANH THY