Ngày 5-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 13) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.

Dự báo tình huống để chuẩn bị phương án đối phó

Về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020-2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị để trình Trung ương các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

Việc Trung ương xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, thu chi ngân sách nhà nước lần này được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động lớn. Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã được cảnh báo từ trước, có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau đại khủng hoảng 1929-1933 đến nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Lựa chọn kỹ lưỡng nhân sự cấp cao - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị Ảnh: ĐOÀN BẮC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đề ra mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Dự báo hết các tình huống để chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp, kể cả trong tình huống xấu nhất.

Xem xét thông qua các dự thảo báo cáo

Liên quan đến báo cáo KT-XH, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2020 và các năm 2021-2022; cập nhật điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu và các chính sách, biện pháp chủ yếu, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, cần chú ý xem xét các kiến nghị, đề xuất xác đáng được tổng hợp để rà soát, bổ sung, điều chỉnh sao cho phù hợp, nhất là những nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Từ đó, đề nghị Trung ương xem xét thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo KT-XH và báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng để gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa XIV, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, dự kiến vào trung tuần tháng 10 này.

Xem xét nhân sự khách quan, công tâm, toàn diện

Về công tác nhân sự BCHTƯ khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết từ cuối tháng 12-2018 đến tháng 9-2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho BCHTƯ khóa XIII, sau khi BCHTƯ cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch BCHTƯ khóa XIII với tổng số 227 người. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các cán bộ được quy hoạch BCHTƯ khóa XIII. Tháng 7-2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các Ủy viên Trung ương khóa XII, đề nghị từng Ủy viên Trung ương đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình.

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia BCHTƯ khóa XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự. Tính đến ngày 20-8, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử BCHTƯ khóa XIII, 107 người lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 người tham gia Ủy viên dự khuyết BCHTƯ khóa XIII.

Nhìn chung, việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự BCHTƯ đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhân sự đã được giới thiệu.

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự đã được Trung ương thông qua, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách khách quan, công tâm, toàn diện, thảo luận kỹ lưỡng dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu). Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu. Tại Hội nghị Trung ương 13 này, Bộ Chính trị báo cáo BCHTƯ về nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu).

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia BCHTƯ khóa XIII phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của BCHTƯ trên các địa bàn, lĩnh vực công tác có cơ cấu Ủy viên Trung ương khóa XIII; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt cũng như lâu dài. Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý... "Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nhấn mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng công tác nhân sự BCHTƯ là công việc vô cùng hệ trọng. Vì vậy, đề nghị Trung ương thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương 13 cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng. 

Chủ tịch Quốc hội điều hành ngày làm việc thứ nhất

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 13, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất. Trong buổi sáng, BCHTƯ Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023...

Chiều cùng ngày, BCHTƯ Đảng làm việc tại tổ về các dự thảo báo cáo.

Thế Dũng