Diễn biến vụ án phân xác ở Bình Dương

A.Thanh (tổng hợp)