Theo kế hoạch, Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến được tổ chức vào quý I/2021. Để chuẩn bị đại hội, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dân có thể góp ý vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, của dân tộc. Vì vậy, việc chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, bài bản, chất lượng. Văn kiện đại hội, trong đó có Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII, phải là sản phẩm của trí tuệ tập thể; một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; nhân dân có thể góp ý vào văn kiện.

"Cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó, làm sao để Báo cáo chính trị đạt tầm mức quan điểm, đường lối, chủ trương lớn, thể hiện quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước chỉ rõ.

B.T.Q