Hồ nuôi tôm ở Quảng Nam bị bỏ hoang

Trần Thường – Ngọc Lý – Quỳnh Trâm