Cuốn sách trình bày có hệ thống những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo từng nhóm vấn đề, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản gồm 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trình bày một cách hệ thống, xuyên suốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 4 Hội nghị toàn quốc và 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Phần thứ hai của cuốn sách tập hợp những bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên như tại các Hội nghị Trung ương 4 của các khóa XI, XII, XIII... Phần thứ ba của cuốn sách tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả, bạn bè quốc tế thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin với cuộc chiến chống "giặc nội xâm" của Đảng ta, do Tổng Bí thư khởi xướng và lãnh đạo.

Việc ra mắt cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1.2.2013 - 1.2.2023).

B.T.V