Buổi sáng 16-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng điều hành ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị trong ngày 16-12

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về nội dung trên.

Trước đó, ngày 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chính thức khai mạc. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến 20-12.

Tại hội nghị lần này, Bộ chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XIII. Việc chuẩn bị nhân sự Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

D.N.