Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải chiến thắng bằng được đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồ họa: Nguyên Lâm