UBND TP HCM vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị phục vụ Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP HCM.

Theo đó, nhằm hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, UBND TP xây dựng Đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TP HCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Dự kiến, TP phía Đông sau khi thành lập có diện tích tự nhiên là 211,57 km2 (đạt 141,05% so với tiêu chuẩn quy định), quy mô dân số là 1.169.974 người (đạt 779,98% so với tiêu chuẩn quy định). 

Tuy nhiên, việc sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc TP là chưa có tiền lệ (nếu sáp nhập 3 quận để thành lập một quận mới thì phù hợp với chủ trương theo tinh thần Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 653/2019) và TP HCM sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước có mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND TP cho biết đã xin ý kiến và nhận được phúc đáp của Bộ Nội vụ đề nghị: "UBND TP xin ý kiến Bộ Xây dựng nội dung liên quan đến hồ sơ, đề án phân loại và Chương trình phát triển đô thị".

Trên cơ sở đó, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại và Chương trình phát triển đô thị đối với trường hợp TP HCM sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận việc thành phố phía Đông dự kiến được thành lập sẽ "không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp" tương tự như một số trường hợp đặc biệt khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phan Anh