Phần xét hỏi của Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa chiều ngày 15-12

Huế Xuân