Ngày 11-10, Hội nghị Trung ương 11, khoá XII làm việc tại Hội trường, thảo luận, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Liên quan tới công tác cán bộ, trong phiên họp chiều cùng ngày dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, gồm các ông: Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau; Nguyễn Văn Hội, Vụ trưởng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Chánh Văn phòng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 4 tân ủy viên - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKTTƯ

Với việc bầu bổ sung 4 thành viên mới, Ủy ban Kiểm tra Trung uơng có 21 thành viên, gồm: ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm; ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm; ông Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm; ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm; cùng các ủy viên: Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Doanh, Hà Quốc Trị, Cao Văn Thống, Vũ Khắc Hùng, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Quốc Hiệp, Huỳnh Thị Xuân Lam, Trần Đức Thắng, Võ Thái Nguyên, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Văn Hội, Tô Duy Nghĩa, Nguyễn Minh Quang.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra đảng viên ở bất cứ cương vị nào khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Giám sát tổ chức đảng và đảng viên (kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư), cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và về đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trực quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ viên tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

B.T.V