Anh thợ cắt tóc hào hiệp nhường nhà cho sinh viên ở đến khi ra trường

Ngọc Lý - Quốc Thắng